Studier

Styrelsens årsberättelse 14 10 16

Sedan föregående årsmöte 13 10 18 på Arlanda har vi i styrelsen haft 1 möte i Stockholm och 2 telefonmöten angående höstmöte program. Därutöver har vi haft 4 telefonmöten angående SPCG 15 protokollet. Ordförande och sekreterare har haft 2 telefonmöten med våra samarbetspartner inom läkemedelsindustrin angående framtida samarbetsformer. Styrelsen har haft följande sammansättning: René Blom, ordförande Lund, Jon Kindblom sekreterare Göteborg, Camilla Thellenberg-Karlsson Umeå, Ann-Sofi Fransson Gävle, Per Sandström KS (utträdd av styrelsen augusti 2014 på grund av anställning i läkemedelsbranschen), Anders Ullén KS, Måns Agrup Linköping, Jeffrey Yachnin KS .

Årsmötet avhölls 13 10 17 – 10 18 på Nova Park, Arlanda. Programmet 13 10 17 var ett minisymposium om njurcancer med focus på medicinsk behandling, patologi, radiologi, metastaskirurgi och strålbehandling. Spännande program med föredrag av Frede Donskov, Århus Danmark, medicinsk behandling. Därefter föreläsning av Martin Johansson, patolog Malmö med översiktsföreläsning angående njurcancer patologin för icke klarcellig njurcancer. Jacob Fernebro, radiolog Stockholm föreläste om diagnostik och behandlingsutvärdering. Jeffrey Yachnin avslutade dagen med medicinsk skelettbehandling.

2013 – 2014 har varit ett ”hektisk” år med diskussion och telefonmöten angående SPCG 15 studien. Vi har ändrat samarbetet med våra stödmedlemmar så vi framöver har dialog med 4 representanter från industrin. Detta för att göra samarbetet mera smidigt. Diagnosgruppernas arbeta för njurcancer och blåscancer fortsätter och ett nytt nationellt vårdprogram för njurcancer har kommit under senare delen av 2013. Diagnosgrupperna har haft flera möten med diskussion angående gemensamma studieprotokoll och behandlingsrekommendationer och har varit delaktiga i utarbetande av aktuella nationella vårdprogram.

I samarbete med SUF, Dagens Medicin och SFUO avhölls ett post ASCO möte 11/9 i Stockholm. Ett bra och välorganiserat möte med presentation och diskussion angående de senaste framsteg inom prostatacancer behandlingarna. Man planerar att detta möte skall återkomma årligen.

En ökad tillströmning av nya kliniskt verksamma medlemmar har glädjande nog också setts och vi samlar idag ca 80 uroonkologer och ST-läkare. Därutöver har föreningen f.n. 10 företag som samarbetspartner.

Slutligen ett stort tack till industrin för all hjälp och stöd föreningen har fått under den gångna period. Utan denna hjälp har det inte varit möjligt att fortsätta med föreningen. Detta stöd säkrar föreningen en stabil ekonomi och gör det möjligt att fortsätta arbetet med föreningen. Föreningens ekonomi är stabil och på längre sikt kommer vi ha möjligt för att utlysa stipendier för deltagande/rapportörsuppdrag vid ASCO GU möten.

Ordförandes personliga kommentar

Föreningens utveckling är fortsatt positiv med bra samarbete i diagnosgrupperna för blås-och njurcancer. Vi har ingen diagnosgrupp för prostatacancer men en bra representation i NPCR (Nationella prostatacancerregistret) och haft inflytande på SPCG 15 protokollets utformning och innehåll. Flera nya läkemedel har introducerats och flera nya är på väg inom den närmaste framtiden. Studieprotokoll för strålbehandling och kirurgisk behandling av högrisk prostatacancer SPCG 15 är klart och startmöte är i Malmö 9-10/10. Ett steg i utvecklingen av diagnosgrupperna är ett närmare samarbete med andra föreningar/intressegrupper inom uro-onkologin. Förhoppningsvis kan vi öka kunskapen om föreningen hos yngre kollegor genom att stå för ST kurser i urologisk onkologi. Jag tror dock inte det är möjligt att ytterligareöka föreningens medlemsantal i någon större utsträckning.

Lund 14 09 15

René Blom

Ordförande SFUO

Våra Samarbetspartners