Om SFUO

Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO) grundades 1989. Behovet av att samla onkologer med urologiskt intresse till en förening var stort. Det var viktigt att samordna kunskaper och öka intresset för forskning. Det var också nödvändigt att skapa gemensamma program för behandling av urologiska tumörsjukdomar. Slutligen ansåg man att det viktigaste målet var att öka och förbättra samarbetet med urologerna i landet för att på så sätt lättare nå en samsyn avseende den kliniska verksamheten och forskningen.

Vi har under den tid som gått sedan grundandet nått långt på vår väg. Samarbetsgrupper har etablerats med SFUO som katalysator och i vårdprogramgrupper, utredningar och klinisk forskning arbetar onkologer och urologer tillsammans för att förbättra och öka kunskapen och omhändertagandet av patienter med tumörer i njurar, urinblåsa, prostata och penis. Testikeltumörerna har en egen organisation men många av dem som arbetar med dessa är också verksamma inom SFUO. Föreningen har årligen två egna större möten där framför allt onkologer träffas men målsättningen är att till dessa möten få med intresserade från andra specialiteter. Tillsammans med Svensk Urologisk Förening (SUF) arrangeras årligen ett gemensamt möte i Arild med deltagare också från andra specialiteter där man går djupare in på aktuella problemställningar och där vi gärna ser yngre specialister och läkare i specialistutbildning som deltagare.

SFUO ser det som viktigt att ha ett gott förhållande och gott samarbete med läkemedelsindustrin och patientorganisationerna. Från läkemedelsindustrin har vi fått hjälp med information och stöd för utbildningar, konferenser och andra möten där vi kunnat bjuda in specialister från andra länder som föreläsare och på så sätt kunnat vidga våra kunskaper.

SFUO har från början klargjort att samarbetet skall ske utan bindningar och vara neutralt utan favorisering av vare sig företag eller produkter. Detta samarbete är viktigt och har betytt mycket för ökningen av kunskap och erfarenhet hos uro-onkologerna sedan föreningens grundande. Det är viktigt att ha en kontakt med patientorganisationerna eftersom det leder till en ökad insikt om patienternas situation och kan leda till ett än bättre omhändertagande och behandling i framtiden.

SFUO anser det vara viktigt att engagera de unga läkare som startar sin karriär och utbildning inom onkologi i sin verksamhet för att säkerställa att erfarenhet, kunskap, forskningsidéer, samarbete med andra specialiteter och med likartade organisationer i andra länder förs vidare och breddas till patienternas fromma. Det är betydelsefullt att de unga läkarna från början aktivt deltar i föreningens verksamhet eftersom det leder till ett vidgat kontaktnät både inom och utanför specialiteten till gagn för dem i sin framtida verksamhet.

1 Föreningens namn är Svensk förening för urologisk onkologi, härefter kallad föreningen.

2 Föreningen är en ideell förening med säte i Göteborg.

3 Föreningen har till uppgift att främja vetenskapligt samarbete rörande tumörsjukdomarna inom det urologiska området samt att vara ett forum för utbyte av klinisk erfarenhet.

4 Ordinarie medlemskap i föreningen erhålles av i Sverige verksam onkolog eller annan läkare (specialistkompetent eller under utbildning) med intresse för urologiska tumörsjukdomar efter anmälan till styrelsen. Associerat medlemskap kan av styrelsen lämnas till annan person som ej är läkare. Medlem som ej erlagt årsavgift under två successiva perioder anses ha utträtt ur föreningen.

5 Till hedersmedlem kan föreningen på styrelsens hemställan kalla person, som på ett betydelsefullt sätt främjat föreningens ändamål. Hedersmedlemmar samt pensionerade medlemmar är avgiftsbefriade.

6 Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ordinarie medlemmar. Ordförande väljes separat. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsen är ansvarig inför ordinarie årsmöte där även valberedning utses. Styrelsemedlemmar utses för en period av 2 år. Det bör föreligga en geografisk spridning inom landet av styrelsens medlemmar.

7 Styrelsen håller ordinarie sammanträde minst en gång per år efter kallelse från ordföranden. Detta kan ske i samband med föreningsmöte. Extra styrelsesammanträde äger rum när ordförande finner anledning därtill och när minst två av styrelsens övriga medlemmar skriftligen gjort framställan till ordföranden. För beslutsfattande erfordras att minst fyra styrelse-ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

8 Varje medlem av föreningen äger att hos styrelsen framställa förslag rörande handhavande av föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att snarast taga dylikt förslag under prövning. Sådant förslag avsett att vid nästkommande ordinarie föreningsmöte prövas skall inlämnas till styrelsen senast 6 veckor före ordinarie föreningssammanträde.

9 Föreningens räkenskaper skall tillsammans med berättelse över föreningens verksamhet under föregående period tillhandhållas de utsedda revisorerna i god tid före ordinarie föreningsmöte.

10 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje räkenskapsår granskas av två revisorer. Revisorerna utses för en tid av två år av föreningen i samband med val av ordförande och styrelse. Teckningsrätt i föreningen har ordförande och kassör.

11 Ordinarie föreningsmöte hålles två gånger per år under vår och höstperioden varvid vårmöte tillika utgör föreningens ordinarie årsmöte. Kallelse till föreningsmöte skall tillställas medlemmarna minst en månad i förväg.

12 Vid varje föreningsmöte äger närvarande ordinarie medlem av föreningen en röst. Icke-närvarande medlem äger rätt att rösta genom skriftlig fullmakt. Vid omröstning gäller enkel majoritet.

13 Vid föreningssammanträde skall protokoll föras av styrelsens sekreterare eller av den som tjänstgör som suppleant för sekreteraren.

14 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1) Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
2) Val av ordförande vid sammanträdet
3) Val av två justeringspersoner för protokollet
4) Styrelsens årsberättelse
5) Kassörens redovisning
6) Revisionsberättelse
7) Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
8) Val av ordförande
9) Val av övriga styrelsemedlemmar
10) Val av två revisorer och en revisorssuppleant
11) Val av valberedning
12) Fastställande av årsavgift
13) Övriga frågor

15 Styrelsen äger utlysa extra föreningssammanträde när den därtill finner skäl. Styrelsen skall dock ofördröjligen utlysa extra föreningssammanträde då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen hos styrelsen begärt detta.

16 Förslag till ändring av dessa stadgar skall av medlem skriftligen tillställas föreningens styrelse, som skall framlägga förslag till beslut vid nästkommande ordinarie föreningssammanträde. Förslag till stadgeändring skall upptas i kallelse till ordinarie möte och antages med stöd av minst 2/3 av de vid föreningssammanträdet röstande. Stadgeändring skall för att träda i kraft bekräftas på nästkommande extra eller ordinarie sammanträde.

17 Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Om stadgeändring innebär föreningens upplösande överlåtes föreningens eventuella tillgångar enligt beslut på sista ordinarie sammanträde.


Våra Samarbetspartners