Utlysning av Pfizer stipendium till stöd för forskning inom området urologisk onkologi

Pfizer AB delar tillsammans med Svensk Förening för Urologisk Onkologi ut ett nyinstiftat stipendium inom området uroonkologi

Stipendiet syftar till att premiera disputerade medlemmar av Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO) och skall användast till forskningsprojekt kopplade till uroonkologiområdet. Stipendiet kan sökas av SFUO:s medlemmar upp till tio efter disputation (där 1 års tidstillägg ges för föräldraledighet). Stipendiet kan tillfalla en till tre sökanden. 2024 års stipendiebelopp uppgår till totalt 50 000 kr och utdelning sker i samband med SFUOs årsmöte den 17-18 oktober 2024. Ansökan insändes elektroniskt till vetenskaplig sekreterare i Svensk Förening för Urologisk Onkologi, e-post: karin.soderkvist@umu.se senast den 31 augusti 2024.

 

Ansökan skall innehålla:

  • Summarisk curriculum vitae (max 1 A4-sida) med publikationslista/antal publikationer.
  • Forskningsplan/projektplan i korthet med följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Frågeställning, Metod, Arbetsplan, Betydelse samt, om tillgängligt, Preliminära resultat. (maximalt tre A4 sidor = 10-12000 tecken inklusive blanksteg)
  • En kortfattad beskrivning av hur stipendiet skall användas (en A4-sida = max 4000 tecken inklusive blanksteg)

Övrig information:
Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer och Svensk Förening för Urologisk Onkologis styrelse. Stipendiet utlyses genom annons i Svensk Onkologisk förenings medlemstidning Cancerläkaren och/eller på SFUO:s samt Svensk Onkologisk förenings hemsidor samt genom mailutskick till SFUO:s medlemmar. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts. Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av representant från Pfizer AB i samband med SFUO:s årsmöte i oktober månad. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.